Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu Maseczki Ochronne CIECH (maseczki.ciech.com), ponieważ wasza prywatność jest dla nas bardzo ważna.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego (maseczki.ciech.com). Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 6. Administratorem naszego serwisu internetowego jest CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy: iod@ciechgroup.com

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w naszym serwisie internetowym (maseczki.ciech.com) jest CIECH S.A., dane kontaktowe: siedziba w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa. Inspektor ochrony danych: IOD@ciechgroup.com.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach Programu Teraz Sarzyna:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO wykonania umowy tj. w celu prowadzenia Programu Lojalnościowego Teraz Sarzyna, komunikacji z Uczestnikami lub Osobami Upoważnionymi oraz przekazywania Nagród,
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z Ustawy o podatku od osób fizycznych,
   3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest:
    1. marketing bezpośredni usług i produktów Grupy CIECH;
    2. możliwość identyfikacji i weryfikacji możliwości składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu będącego uczestnikiem Programu (w przypadku przedstawicieli osób prawnych);
    3. dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze stosunku prawnego;
    4. uzasadnione cele administracyjne administratora polegające na  czynnościach analitycznych dotyczących dostępności, popularności, ilości oraz rodzaju sprzedawanych towarów, kontrola prawidłowości rozliczeń promocji odsprzedażowych.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane wirtualnemu asystentowi Cieszkowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. W celu weryfikacji prawidłowości zgłaszanych raportów i naliczanych punktów administrator może pozyskiwać dane sprzedażowe od poszczególnych Autoryzowanych Dystrybutorów, których aktualna lista znajduje się w siedzibie administratora i na stronie www.terazsarzyna.pl.
 5. W przypadku, działań marketingowych, jeżeli udzielili Państwo oddzielnej zgody na kontakt elektroniczny lub/i telefoniczny, administrator może  kontaktować się z Państwem w powyższych sprawach za pośrednictwem poczty email lub/i telefonu, w tym poprzez SMS.
 6. Administrator  może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora danych. Administrator może również udostępnić Państwa dane osobowe innym spółkom Grupy CIECH do wewnętrznych celów administracyjnych na podstawie prawnie uzasadniony interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dodatkowo odbiorcami Państwa danych  osobowych są: banki, operatorzy pocztowi kurierzy, audytorzy i konsultanci (w celu sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami), doradcy prawni.
 7. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe związane z uczestnictwem w Programie  do momentu rezygnacji z uczestnictwa w nim oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) przez okres wskazany przez przepisy podatkowe. W zakresie działań marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na kanał komunikacji, albo to czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności od tego, która z wyżej wymienionych czynności nastąpi pierwsza. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie email z informacją na adres: (IOD@ciechgroup.com).
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Państwa wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócili, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 9. W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – w tym w szczególności marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 10. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację i udział w Programie w oraz prowadzenie działań marketingowych.
 13. Uczestnik Programu lub Osoba Upoważniona jest zobowiązana do informowania administratora danych na piśmie, za pośrednictwem Infolinii (na numer 887 171 122) lub Serwisu Internetowego, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika lub Osoby Upoważnionej. W przypadku informacji na piśmie Uczestnik lub Osoba Upoważniona jest zobowiązana wskazać dane podane w formularzu rejestracyjnym, które mają zostać zmienione wraz z nowymi im odpowiadającymi.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa.

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych poprzez adres e-mail: iod@ciechgroup.com lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia projektu lub skontaktowania się z nami.

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Obsługa formularza zgłoszenia kontaktowego

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane w formularzu kontaktowym w celu:

 • odpowiedzi na Państwa wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO)  – polegająca na obsłudze zapytań zamieszczonych w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

W związku z działaniem strony i realizacją usług Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom trzecim, którymi są dostawcy wykorzystywanych przez nas systemów i rozwiązań informatycznych oraz spółkom należącym do Grupy CIECH.

Transfer danych

W ramach wykonywania naszych usług korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), takie jak np. Google.

Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji działań wskazanych w celach powyżej, ewentualnych roszczeń oraz archiwizowania dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia, prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aktualna wersja polityki

Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszej polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Aktualna wersja polityki obowiązuje od 9.05.2022 r.

Polityka cookies

Pliki cookie – co to?

 1. Pliki cookie (w języku polskim: „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są tworzone przez przeglądarkę internetową w sposób automatyczny, podczas odwiedzin na stronie WWW.
 2. Informacje zawarte w konkretnym pliku cookie są odczytywane tylko i wyłącznie poprzez stronę WWW, z której pochodzi dany plik. W związku z tym strona WWW nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na Twoim komputerze.
 3. Dzięki pliku cookie, strona WWW otrzymuje informacje o tym, w jaki sposób z niej skorzystasz oraz może dostosowywać treści, które są Ci wyświetlane lub też zaoferować pomoc.

Do czego strona internetowa wykorzystuje pliki cookie?

 1. Na stronie portalu mogą być wykorzystywane takie pliki cookie jak: niezbędne, statystyczne, marketingowe i nieklasyfikowane.
 • Niezbędne pliki cookie

przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

 • Analityczne pliki cookie

pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, jakie jest źródło ich ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie strony.

Jak długo korzystamy z plików cookie?

 1. Okres retencji wykorzystywania plików cookies zależy od nich rodzaju. Pod tym względem wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:
 • sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki te mają charakter tymczasowy, ale są obowiązkowe, aby niektóre funkcjonalności działały poprawnie;
 • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Czas ten zależy od wyboru, którego możesz dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz ponownie naszą stronę.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z plików cookie, ale zmieniłeś zdanie lub chcesz uzyskać więcej informacji o zarządzaniu plikami cookies, poniżej wskazujemy sposoby, w jakie możesz zmienić ich ustawienia:
 1. Przypominamy, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę internetową portalu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z niej.
 2. Gdy używasz blokady wobec plików cookies w swojej przeglądarce, przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje również mogą nie działać poprawnie.
 3. W przypadku usunięcia plików cookies na urządzeniu (wyczyszczeniem historii przeglądania w przeglądarce) możesz utracić zapisane informacje (np. dane do logowania, preferencje strony).

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022 r.